Per 1 januari 2024 zijn Heuvelrug Wonen en RK Zeist gefuseerd. Zij gaan samen verder als NabijWonen. NabijWonen is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30086686. De overgang naar NabijWonen gaat met de menselijke maat. Aan de telefoon begroeten wij u namens NabijWonen. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Heuvelrug Wonen of op de website van RK Zeist. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0343 – 53 60 80.
HomeOver onsGovernance ‹ Toezicht

Toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) houden, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, toezicht op de corporatiesector. De raad van commissarissen adviseert en controleert, gevraagd en ongevraagd, de directeur-bestuurder en de gang van zaken bij Heuvelrug Wonen.

Dit in het belang van de corporatie, het maatschappelijk belang en het belang van belanghebbenden. Verder gaan de commissarissen over benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder.

Onze raad van commissarissen heeft vijf leden. Hiervan zijn er twee gekozen door de huurdersbelangenvereniging. De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen één keer herbenoemd worden. De raad van commissarissen werkt met drie commissies: remuneratiecommissie (RC), auditcommissie (AC) en de commissie Volkshuisvesting (CV). Elke commissie bestaat uit twee leden. Zij bereiden de besluiten die de raad van commissarissen moeten nemen voor. Vanuit hun expertise geven zij deskundig advies. Hieronder vindt u het rooster van aftreden.


Lid raad van commissarissenProfielCommissieAangesteld
Dirk Dekker (voorzitter) Strategie, Organisatie en ManagementRC01-09-2021 (hernoembaar tot 2026)
Margrieta Haan
(vice voorzitter, huurderszetel)
Volkshuisvesting en Zorg + huurderszetelRC, CV01-07-2016 (herbenoemd tot 2024)
Rianne van der Slot
Loes Broekhof
Vastgoed
Financiën
AC
AC
01-07-2022 (herbenoembaar tot 2026)
15-08-2022 (herbenoembaar tot 2026)
Minko de Weerd
Juridisch en Volkshuisvesting + huurderszetelCV01-09-2021 (hernoembaar tot 2025)


De commissarissen werken onafhankelijk en kritisch. Zij leggen elk jaar verantwoording af over de uitvoering van taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag.

Hun vergoeding is conform de normen van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De voorzitter ontvangt een hogere vergoeding dan de overige leden vanwege de klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder die extra tijd vergt. Zijn vergoeding is € 13.500. De overige leden ontvangen € 9.000. Alle bedragen zijn exclusief btw. Hiermee is gehoor gegeven aan de WNT-beloningscode met bijbehorende overgangsregeling. (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector [WNT]).

Direct naar

Click to access the login or register cheese